Algemene voorwaarden

Versie 8 april 2020

Inhoudsopgave 

Artikel 1: Definities 
Artikel 2: Identiteit koopindebuurt.be
Artikel 3: Toepasselijkheid 
Artikel 4: Het aanbod 
Artikel 5: Overmacht 
Artikel 6: Informatie en gebruik gegevens
Artikel 7: Klachtenregeling en geschillen 
Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten 
Artikel 9: Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Artikel 10: Privacy
Artikel 11: Splitsbaarheid 
 

Artikel 1: Definities 

Omgeving

www.koopindebuurt.be en iedere andere door BV THAT’S WHY aangewezen applicatie. www.koopindebuurt.be is een initiatief van BV THAT’S WHY, gevestigd te 9120 Beveren, Pauwstraat 139 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0736.837.239;

Platform

de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden;

Gebruiker

iedere bezoeker van de Omgeving; 

Verkoper

een derde partij, zijnde een rechts-of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan de Gebruikers aanbiedt; 

Klant

een Gebruiker van de omgeving die overgaat tot aanschaf van een product via het Platform; 

Artikel 2: Identiteit van www.koopindebuurt.be 

Koopindebuurt.be is een initiatief en eigendom van: 

BV THAT’S WHY 
Pauwstraat 139 
9120 Beveren
Ondernemingsnummer: 0736.837.239

Bereikbaarheid 

Maandag t/m vrijdag van 9u tot 17u
[email protected]
+32 494 45 86 83

Artikel 3 : Toepasselijkheid 

Het gebruik maken van het Platform geldt als een uitdrukkelijke aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden, die steeds ter beschikking staan op het Platform. 

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling.  Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

Artikel 4: Het aanbod 

4.1. BV THAT’S WHY biedt enkel het Platform aan waarop een Verkoper zijn/haar webshop kan organiseren en waarop de Klant desgevallend producten kan bestellen. Het wordt uitdrukkelijk bepaald dat BV THAT’S WHY géén enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt (o.a., maar niet beperkt tot, betreffende verkochte producten, betalingen, door de Verkoper verstrekt informatie etc.).

4.2. De Verkoper is als enige verantwoordelijk voor de producten die aangeboden worden, de verstrekt informatie en voor de betalingen en de opvolging hiervan. De Verkoper zal zich enkel tot de Klant kunnen richten en vice versa. 

4.3. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen de Klant en de Verkoper, en dat B.V. THAT’S WHY geen partij is en/of wordt. Bij vragen en/of klachten dient de Klant zich ten allen tijde te wenden tot de betreffende Verkoper. De Klant erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op B.V. THAT’S WHY en dat B.V. THAT’S WHY op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot, eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product. 

4.4 BV THAT’S WHY biedt enkel het navolgende – en dit betreft een limitatieve opsommen -  gratis aan de Verkoper(s) aan: 

 • Instellingen met betrekking tot winkel:
  • Aanpassen van basisinformatie winkel
   • Winkelnaam
   • Slogan
   • E-mail adres eigenaar
   • Telefoonnummer
   • Adres
  • Aanpassen van bedrijfsgegevens winkel
   • BTW-plichtig?
   • BTW nummer
   • Adres bedrijf
   • Personalisatie pagina
   • Logo en banner
  • Producten en bestellingen
   • Aanmaken en beheren tot en met 50 producten 
   • Bekijken en opvolgen van bestellingen:
   • Details klant
   • Details bestelling producten en aantallen
   • Opvolgen enkel in de vorm van "status"
  • Afhaal methode (aan/uitvinkbaar)
  • Leveringsmethode "thuis geleverd" is een betalende integratie maar wordt als promotie aangeboden door B.V. THAT’S WHY op het platform gedurende het kalenderjaar 2020.

De Verkoper erkent en aanvaardt dat in de toekomst bijkomende integraties/functionaliteiten zullen worden opgezet / aangevraagd zullen kunnen worden, doch dat deze bijkomende integraties/functionaliteiten van betalende aard zullen zijn en dus in geen enkel geval vervat zitten in het gratis aanbod dat thans geldt. 

Ook alle afwijkingen die in voorkomend geval zouden gewenst zijn in hoofde van de Verkoper zullen van betalende aard zijn.  

Artikel 5: Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, dan wel onze verplichtingen definitief niet verrichten. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

Artikel 6: Informatie en gebruik gegevens 

6.1. Gebruikers van het Platform zullen goed hun e-mail in de gaten houden zodat zij tijdig kennis kunnen nemen van verzonden informatie. 

6.2. B.V. THAT’S WHY is niet verantwoordelijk voor het niet-tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijk verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie verstrekt wordt. 

6.3. De Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hiervoor in voorkomend geval voor worden uitgenodigd. De Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. De Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van informatie die beledigend, bedreigend of lasterlijk is. 

Artikel 7: Klachtenregeling en geschillen 

7.1. Indien er in voorkomend geval klachten zouden bestaan die verband houden met het gebruik van het Platform, dan kunnen deze gericht worden op het e-mailadres zoals vermeld in artikel 2 van onderhavige algemene voorwaarden. 

Deze klachten worden naar mogelijkheid bekeken en behandeld. 

7.2. Op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben zijn uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn de enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht. 

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten 

8.1. Onze websites, logo’s, teksten, foto’s, namen, en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die steeds toekomen aan B.V. THAT’S WHY, die als enige eigenaar is van deze intellectuele eigendomsrechten; 

8.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinaties etc. mogen dus niet gekopieerd worden of gereproduceerd worden zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. 

Elk gebruik zonder deze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zal vervolgd worden. 

Copyright 
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van de Verkopers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door e downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van B.V. THAT’S WHY is het niet toegestaan deze site te framen. 

Merken 
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van B.V. THAT’S WHY, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van B.V. THAT’S WHY is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. 

Artikel 9: Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze da deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.  

Artikel 10: Privacy 

de Verkoper zal in het kader van de contractuele relatie met de Klant persoonsgegevens registreren betreffende de Klant, m.n.: e-mailadres, adres, telefoonnummer en in voorkomend geval het BTW- nummer. De Klant geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken.

De Verkoper garandeert deze persoonsgegevens te zullen verwerken conform de GDPR-regelgeving met volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van de gemaakte en verwerkte bestellingen en direct marketing van de Verkoper.

Elke Klant heeft inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van de Verkoper. De Klant zal het verzoek daartoe per gedateerde en ondertekende brief aanvragen. 

Artikel 11: Splitsbaarheid 

De nietigheid van één clausule van onderhavige voorwaarden tast de geldigheid van de overige clausules niet aan. Indien een clausule nietig wordt verklaard, verbinden de partijen er zich toe deze te vervangen door een clausule die het dichtst aansluit bij de bedoelingen van de partijen en die conform is met de wet.